domingo, 18 de noviembre de 2007

Propuetta pa la normalizazión de l'andalû

.
.
.......INTRODUZZIÓN

..... E l’andalû ê una lengua enpleá pó unô 10 miyonê d'ablantê, edde’r zú de Badahô, Qotta e Murzia, Andaluzía, Hibrartá, Zeuta, Meliya, norte de Marrueqô a lô andaluzê de la diáppora.

.....Qo ner portugê, gayego, atturiano, aragonê, qatteyano i lô dialettô de tranzizión, ettremenio, manxego, aragonê i murziano forma'r grupo linguittiqo íbero-romanze qon lô qe qonparte mâ der 95% de zu lézziqo.

.....E l‘orihen de l‘andalû ze haya’n er romanze hablao’n Al-Andalû, romanze arhamiao andalû, yen lô dialettô yegaô e ner ziglo XIII der norte qon la inbazión qatteyano-aragoneza.

.....Argunô de zû raggô alehan a l’andalû der grupo íbero-romanze i l’azerqan ar galo-romanze, (franzê, ozzitano, zardo pó influenzia aragoneza, balenziano-qatalán i retorromano) i mâ aún a l’italo-romanze, ( italiano, toqqano, ziziliano, qalabrê, napolitano, abruzeze, lonbardo, piamontê, emiliano, romaniolo, ligú, béneto o beneziano, qorzo, pó la influenzia de zu pertenenzia'r reino piamontê i lô dialettô orientalê, rumano o daqorrumano, arrumano o mazedorrumano i dármata).

.....Lâ diferenziâ linguittiqâ entre e l’andalû i er retto de lô dialettô íbero-romanzê ai qe buqqal-lâ en una mayó romanizazión-arabizazión der Baye der Guadarqibí, ( 4 - 8 ziglô), qon reppetto ar Baye der Duero yen una mayó intenziá, ( produzzión leteraria).

.....Ar qontrario qe lô demâ dialettô latinô, e l’andalû hamâ a qontao qon un marqo ittoriqo-polítiqo adequao pa zu ezarroyo, dinnifiqazión, normalizazión i ofizialiá, ya qe qomo pô tô ê zabio, la qurtura e la potenzia benzeora ze zuperpone a la benzía anulando to raggo pozible de la anteriormente ezzittente.


.......L’ARFEBETO ANDALÛ


.....L’arfabeto andalû quenta qon bentizai morfemâ:

.....a, â, b, c, d, e, ê, f, g, i, î, h, l, m, n, ni, o, ô, p, q, r, t, u, û, y, z


.......- Lâ boqalê

.....Er pequliá qazo de lâ boqalê andaluzâ zólo ze da n’Uropa’n e l’andalû ye ner dialetto hablao'n “Kerenz, (Glacis, Suiza“). Qottando ettô dun zittema boqaliqo quadriqulá, qon dô graô d’apertura i deuó der latín qláziqo, qe qottaba de qinze boqalê, frente ar zittema triangulá qatteyano eredao de l’euqqera (latín hablao pó lô abitantê de la zona d’influenzia euqqero-pal-lante).

...........a
........e....o
.....i..........u............................................................

......a.........â
......ê.........ô
......e.........o
......î..........û
......i..........u


.....Lâ boqalê abiertâ qon lâ qe lô andaluzo-parlantê formamô lô pruralê lâ reprezentamô qo ne l'azento zirqunfleho " ^ ". Pero zólo'n er qazo de lô pruralê, ya qe quando la boká prezede una qnzonante appirada ze pronunzia abierta manqe ze reprezente zin e l'azento zirqunflexo ya qe ze entiene qe ê abirta pó la dupliqazión de la qonzonante zigiente.

.....Ex. la hozifa, lâ hozifâ; er mandí, lô mandilê, “la fregona, las fregonas”; “el delantal, los delantales”. apperzorê (â)pperzorê, ettetaô (ê)ttetaô, "aspersores, destetados".

Lâ boqalê abiertâ lâ reprezentaremô qo ne l'azento zirqunfleho pó ze ette un zinno uzao'n zittema de tralliterazión fonétiqa internazioná.

.....E

.......- Lâ qonzonantê

.....Ar qonziderá a l’andalû attuá un dialetto de l’andalû qláziqo o romaze arhamiao andalû, requperamô lâ qonzonantê henerarmente mâ uzâ pó nuettrô antepazaô durante lô trê úrtimô ziglô d'epplendó andaluzí, en lô qe l’andalû qláziqo paza d’eqqribirze’n grafía arábiga a latina. Qomo reprezentá la /“j”/ qatteyana qomo / h / andaluza o la /“ch”/ qomo / x / pó exenplo.

.....Qomo z’aquerda’n “Lâ Bazê de Mihâ” pô la “Hunta d’eqqritorê n’andalú” en 2002, z'azinna un zolo morfema a qa fonema i grupo fonétiqo, ezetto´n er qazo der morfema / z / pa lô fonemâ (ese, zeta) englobando lô dô prinzipalê dialettô andaluzê, ozzidentá i orientá.
Lô morfemâ qatteyanô /” j “/ i /”ge, gi”/ qearan reprezentaô qo ner morfema / h /, lô /”k, ca, co, cu, q”/ qon / q / i lô /” gue, gui”/ qon / ge, gi /.


.....E l’andalû pozee diezizai qonzonantê (qonparatibo qo ner qatteyano):

...../ b / (be), / x / (“ch“)*, / d / (de), / f / (efe), / g / (“gue“, ge), / h / (xota, “jota aspirada”, "jota castellana"), / q / ( ka, “ca, q”), / l / (ele), / y / (“ll”, ye), / m / (eme), / n / (ene), / ni / (nie, “eñe”)**, / p / (pe), / r / (ere), / z / (ese, zeta)***, / t / (te).

.....* Zu pronunziazión pué ze friqatiba qomo’n qatteyano o preferentemente albeolá qomo’n inglê, franzê o alemán, (“sh, ch, sch“).

.....** Z’azettan anbâ bariantê, la arbeolá nazá puramente andaluza i qomún e ner latín ye ner romanze arhamiao andalû, i la palatá nazá der qatteyano manqe etta úrtima ze dezaqonzeha.

.....*** Z’azettan lâ formâ no dittingiorâ, “ceceo” i “seseo”. Manqe ambô fonemâ z’eqqriben qon / z / pa protehé un fenómeno qe ze dá n’Andaluzía edde’r ziglo XIII qe ze tenga qottazia. Zu pronunziazión pué ze apiqá plana, predorzá qonberza o qoroná plana, bariando d’una loqaliá a otra.


.......QONZIERAZIONÊ EPPEZIALÊ


.....- Lâ boqalê abiertâ ze reprezentarán qomo zinple al í prezeiâ de qonzonante, ya q’ette qazo zienpre ba unío ar fenómeno de heminazión, qê er grao de appirazión en zu zigiente eboluzión, ar zé tan fuerte la appirazión, arrattra la qonzonante prezedente dupliqándola, e indiqando ahín qe la boqá ê abierta manqe ze reprezente qomo zimple, eh. la qattania, la primera / a / ê abierta, mientrâ lâ otrâ dô zon zerrâ. Quando la boqá abierta bar finá de la palabra formando er prurá ze reprezenta qomo abierta, eh. lô perrô Lâ boqalê / a / i / â / zon lâ mâ ettablê der zittema boqáliqo andalû, i frente a eyâ ezapaezen er retto de lâ boqalê, ex. q’â exo, (“que has hecho“)


.....- Lâ boqalê / e / i / ê / ze trafforman en / a / i / â / quando zon qomienzo de palabra i prezediâ de / z / (“s“), eh. apperanza, (“esperanza”). Zuele aniadirze una / a / ó / â / protéziqa a lâ palabrâ q’enpiezan pó / z / ó / b /, eh. azentarze (“sentarse”), abaxá (“bajar”).

Ê frequente qen munxâ palabrâ lâ boqalê / i / e / î / ze trafformen en / e / i / ê /, eh. la ettoria (“la historia”), la leteratura (“la literatura”).


.....- E n’argunâ zonâ d’Andaluzía, prinziparmente la orientá, er prurá femenino ze qottruye qon / ê / en bê de qon / â /, raggo probiniente der zuperettrato árabe, eh. lê qandelê (“fogatas”).

.....- Er qonportamiento de l’artiqulo determinao e ne l’andalû a l’iguá qen otrâ lenguâ romanzê qomo el franzê o e l’italiano, e l’artiqulo determinao’n e l’andalû a dehao de tené etta funzión pa trafformarze’n un zimple indiqatibo’r quá aqonpania’r zuttantibo indiqando zu qondizión, hénero i número, lô qualê no zienpre qearían lo zufizientemente qlarô zi no lê aqonpaniara ette.

.....La qaza ( “casa” ), zuttantibo femenino zingulá.

.....Qazá ( “cazar” ) berbo infinitibo.

.....Lâ qazâ ( “casas” ) zuttatibo femenino prurá.


.......La elizión i lô apottrofê

.....Ette fenómeno ettá ligao ar zittema boqáliqo andalû ya l’exo e qe lâ boqalê / a / i / â / zean lâ mâ ettablê de dixo zittema, i lâ boqalê / i / e / î / lâ mâ inettablê.

.....E n’andalû ze zuele elidí quando la boqá finá d’una palabra i la zigiente qoinziden o entre etta ezitte un grao d’apertura zimilá.

.....Eh. d’aqi (“de aquí”). q’ai de nuebo (“que hay de nuevo”).

.....Tamié pué darze’r qazo de q’una palabra tenga elizión ar qomienzo yar finá d’etta memma.

.....Eh. l’arqanzía’r migé (“la hucha de Miguel”), l’uniforme’r qolegio (“el uniforme del colegio”)


.....- Otro qazo quriozo qe ze dán e l’andalû ê la frammentazión-elizión de lô artiqulô determinaô zinplê i qonpuettô quando no ezitte permutazión de la / l / pô la / r /, reminizzenzia der berebé o “tamazig”.

.....Eh. e l’amigo (“el amigo“), de l’autó (“del autor”).


.....- Tamié dezapaeze la / e / de la prepozizión -de- quando prezede a una palabra q’enpieza pó boqá azín qomo de la -qe-, i qomo de la prepozizión -en-.

.....Eh. d’azero (“de acero”), d’Aexirâ (“de Algeciras”)

.....Q'oqurre (“que ocurre”), qâ hexo (“que has hecho”)

.....N’argún (“en algún”)

- Lô apóttrofê en lô monozílabô no ze muettran pô una quttión ettétiqa.

Eh. dun ("de un"), qê ("que es")

.......Otrâ qozierazionê eppezialê

.....
- Quando la / b / i la / h / qatteyana ban zegiâ der dittongo / ue / ze trafforman en / g /, etto zuzede pó qlara influenzia árabe.

.....Eh. gueno (“bueno”), Guerba (“Huelva”)


.....- E n’andalû toâ lâ palabrâ terminan en boqá qomo e ne l’ttaliano, qon la ezezzión de lâ qe terminan en / n /.


.....- La / d / ê una qonzonante mu inettable e n’andalû i tiende a ezapaezé zea ar qomienzo, intermedio o finá d’una palabra, zin qe zuelan ezapaezé mâ d’una en qa palabra. (elizión)

Eh. ezayuná (“desayunar”), dáiba (“dádiva”), adalí (“adalid”).


.....- Er fenómeno de la heminazión der q‘ablamô anteriormente zólo ze dan e l‘andalû ye l‘italiano. Ette qonzitte‘n una appirazión tan fuerte de una qonzonante qe eddobla la qonzonante qe le zige i produze una apertura mayó de la boqá qe le prezede.

Eh. pienna (“pierna”), aborreqqo (“aborrezco”), atta (“hasta”)


.....- E n’andalû no ezitte’r zonio palatá zonoro laterá / ll / en zu lugá empleamô er palatá zonoro friqatibo / y / ( ye ). Dando lugá a un yeimmo heneralizao. E n’árabe no ezitte la boqá / e /, pó lo qe ze enpleaba en zu lugá la / i /. La zemiqonzonante árabe / i / tien funzión de boqá i qonzonante / y / ( ye ), pó lo qe munxâ palabrâ latinâ qe tenían una / e / la qambiaron pó una / i / , i aqabó pronunziándoze qomo / y / ( ye ).

Eh. yerba ( “hierva” ).

-E n’andalû ze trafforma'n / y / ( ye ) er dittongo / ie /.

Eh. yerro (“hierro”), yelo (“hielo”).


.....- Ze zuprime la / l / y la / n / imploziba ante la / h /. Eh. ahe (“angel”), ihiniero (“ingeniero”), Aexirâ ("Algeciras"), Ahemezí ("Algemesí").

.....- La dezapaizión de la / r / interboqáliqa no ê un fenómeno heneralizao manqe ze prouze qon frequenzia.

.... .Eh. paeze (“parece”), mi qe te bi tené q’exá (“mira que te voy a tener que echar”).


.....- La permutazión de la / l / pó la / r / quando etta ba zegía de qonzonante ê un raggo tamazig qe perdura atta nuettrô diâ.

... ..Eh. armoá (“almohada”), barde (“balde”), dármata (“dálmata”).


.....- La azentuazión ê qomo en lâ demâ lenguâ ibero-romanzê.


.....- E n’andalû zólo zuele deqqorgarze una zola letra pó palabra.
.
.